Mas Nadal de Ganix

Vist: 917
Can Nadal de Ganix - Llagostera. Fons Ajuntament de Llagostera. Autor: Foto Kim
Can Nadal de Ganix - Llagostera. Fons Ajuntament de Llagostera. Autor: Foto Kim

El mas Nadal apareix al fogatge de Llagostera de 1553

En el llibre de "Vendas y altres translations de domini y transportations de la vila y terme de Llagostera en poder de Galceran Pons, notari, regint la notaria de dita vila, terme i baronia, trets de son llibret de notes"1. consta el següent:  "A 11 de janer 1559, en poder de Galceran Pons, notari, Garau Nadal, pagès, feu lluÿció y revenda y torna als curadors dels pubills Nadals de Ganix tot lo dit llur mas Nadal de Ganix, que ell tenia a carta de gràcia. Preu 132 lliures. Salva la directa senyoria per los senyors barons de Llagostera"2

1 Fons notarial de Caldes i Llagostera
2 L'estudi del mercat de la terra al segles XVI-XVII, per Pere Gifre.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)