Mas de Torrent

Vist: 4187

Esmentat com a Mansum Torrente.

El 23 de març de 1299, Jaume de Bordils, ciutadà de Girona, i la seva esposa Berenguera venen a Raimunda, esposa d'Arnau de Ribera, cavaller, el mas de Torrent on habiten Bernat de Torrent i el seu fill Joan, situat a Madremanya, i que fa 20 sous de cens, i el directe domini de la persona de Pere Foixà de Madremanya i d'una Vinya que el mateix Foixà té a Madremanya, i que afronta amb Guillem Vell, Ramon Nadal, na Vidala i Jaume Salendí­, pel preu de 1203 sous.
(Arxiu de Sant Daniel, pergamí­ número 338)

El 28 de març de 1299, Bernat de Torrent, de Madremanya, reconeix ser persona pròpia de Raimunda, esposa d'Arnau de Ribera, cavaller, i estar obligat a residir al mas Torrent
(Arxiu de Sant Daniel, pergamí­ número 339)

El 7 d'agost de 1321, davant el notari Francesc Simó, Bernat d’Abellars (Apiliariis), cavaller, Pere de Costa, canonge de Sant Feliu, i Pere Alegre, ciutadà de Girona, marmessors de Bernat de Coll, de Girona, venen al bisbe Pere de Rocabertí­ els masos Rissec, Torrent i Casadevall, situats a Madremanya, per 5.000 sous bar.
Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Mitra, Calaix 17, núm. 25.(Ref.860)

El 13 de desembre de 1358, a la Bisbal, davant el notari Guillem Banyils, El bisbe Berenguer de Cruïlles amortitza el dret de cobrar les redempcions dels fills de Berenguera de Torrent, de Madremanya, esposa de Dalmau de Totzó, a cens de 20 sous. Carta partida.
Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 17, núm. 61.(ref.1258)

Informació extreta de:
Llibre "Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300)" de Josep Maria Marquès, editat per Fundació Noguera
Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)