Mas Font

Vist: 4166

El 23 de novembre de 1211, davant Bernat, clergue de Riusec, Ramon de Font cedeix a l’abat Bernat de Vilabertan el mas Font i les terres que tenia per aquest monestir a Madremanya, Millàs i Monells, i promet fer-li cens de dos sous, tasca i brassatge. Carta partida.
Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Mitra, Calaix 23, núm. 139.(Ref.93)

El 15 d'octubre de 1322, davant el notari Pere Capmany, L’abat Guillem i els monjos de Vilabertran, per poder amortitzar el delme de Cabanes, que els havia llegat Guillema de Garriga, donen al bisbe Pere de Rocabertí­, en compensació dels terços, el mas Font de Madremanya i una casa a Girona, situada prop de la Porta Rufina. Carta partida.
(Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Mitra, Calaix 23, núm. 93. Còpia: RC ff. 195v-197Y.(Ref.878)

Informació extreta de: Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)