Can Cortada

Portal Gironí
Vist: 3867

És cosa segura l'origen medieval dels Cortada celranencs per l'existència del mas Cortada de Palagret, com a dependent del castell d'aquesta vall, en les primeres centúries de la baixa edat mitjana. Amb el decurs del temps acabà integrat al mas Pou de Palagret.

Possiblement, una branca fadristerna dels de Palagret s'instal·là dins la vila en la segona meitat del segle XV -que és quan apareix Pere Cortada-, i es devien dedicar a l'ocupació de paraires i teixidors de lli. En el primer quart del XVI coexisteixen les dues famílies Cortada: els de Palagret que eren pagesos, i els de la vila, menestrals.

L'any 1595 Jaume Cortada, que continuava l'ofici dels seus antecessors, capbrevà una casa de l'Almoina del Pa, dins la cellera, i que afrontava amb una altra que hi tenia amb la casa de l'Hospital de la parròquia, amb camí d'aquest Hospital i amb carrer públic (AHG. Fons de l'Hospital).

Dos-cents anys després, el 20 de setembre de 1795, Francesca i Sixte Cortada posseïdors d'una altra casa que afrontava a sol ixent amb Francesc Veray, a ponent amb el cementiri, a migdia amb l'església, i a tramuntana amb Sixte Alemany, es van veure afectats per la construcció del frontispici de l'actual temple parroquial (Arxiu particular Josep Aladeveya). Calgué derruir-la i en compensació reberen part del terreny de l'antic Hospital on l'Obra de la parròquia els construí la nova llar; és la que es coneix avui dia com a Can Cortada, al carrer Maria Cristina1.

1 Els castells i masos de Celrà, per Lluís Camps i Sagué. Taller d'Història de Celrà.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)