Can Camps

Portal Gironí
Vist: 4660

Alçat en la part mes enlairada de la propietat, el casal és de planta baixa i un sol pis amb golfes, teulats principalment a dos vessants i carener perpendicular a la façana.
Per la troballa de dues moles de pedra picada desenterrades en les darreres obres, constatem l’existència en temps passats d'un rudimentari molí­ en una dependència annexa a la casa. Dues biguetes d’alzina o olivera que resten cremades damunt la porta d’accés al celler són fidels testimonis de l'incendi, corroborat documentalment(1), que hi calà l’exèrcit francès l’agost de 1808 mentre tenien assetjada la ciutat de Girona .

Fou un dels quatre masos que, havent pertangut els primers segles de la baixa edat mitjana a la jurisdicció del castell de Barbavella, per la donació del senyor Guillem de Palol l’any 1203 passaren a dependre de la Canònica de la seu gironina, qui n’encarregà l’administració a la Pabordia del mes de Maig(2) .

En l’establiment que efectuà l'any 1347 la Pia Almoina de Girona del camp anomenat Padró, mes tard conegut per les Massanes, a favor d’una vintena de pagesos, atorga dues vessanes a Bernat Camps, el qual moriria el 1348 possiblement a causa de la resta, ja que consta la reducció per mitges del cens feta dos anys després a favor de la seva ví­dua i fills menors. El 1415 Pere Camps, juntament amb altres pagesos, capbreva algunes peces de terra a favor de l'Hospital Nou de Girona per la senyoria del castell de Barbavella.

En tres ocasions el cognom es mantingué, malgrat haver-hi pubilla: a principis del XIV amb Elisenda Camps, casada amb Pere, en el segle XVII quan Anna M. Camps es casa amb Francesc Pons, natural de Campllong, i el 1747 quan Clara Camps contragué matrimoni amb Josep Medinyà del Castell(3).

Notes:
(1) Arxiu Històric de Girona. Fons patrimonial Veray.
(2) Arxiu de la Catedral de Girona. Pabordia del mes de Maig .
(3) Arxiu particular de Can Camps

Informació extreta de:
Llibre "El castells i els masos de Celrà" de Lluí­s Camps i Sagué Editat pel Taller d'Història de Celrà

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)