Documents

Testament de Margarida, vídua d'Antoni Caselles, pagès de Salt - Pergamins Aj. Girona - (10 octubre 1529)

Vist: 1421
Testament de Margarida, vídua d'Antoni Caselles. AMG. (10/10/1529)
Testament de Margarida, vídua d'Antoni Caselles. AMG. (10/10/1529)

10 d'octubre de 1529

Testament de Margarida, vídua d’Antoni Caselles, pagès, primera esposa de Bartomeu Viladecans, pagès, i filla de Joan Bartomeu, pagès de Caldes de Malavella, i de la seva esposa Antònia, difunts. Escull com a marmessors Bartomeu Raset, Francesc Caselles i Francesc Barrera, pagesos de Salt. Disposa ser enterrada al cementiri de l’església de Salt, al vas on foren enterrats els seus familiars. Deixa diners a l’esmentada església per a misses, dret de sepultura i almoines. També en dóna als framenors, al Carmel de Girona, per a la celebració d’un trentenari, a cada altar de l’església de Salt i als seus ciris i torxes, a la capella de Sant Roc de Vilablareix, i a les torxes de Vilablareix. Deixa 10 lliures perquè s’institueixin a l’església de Salt tantes misses perpètues com les condicions ho permetin per la salvació de la seva ànima i la d’Antoni Caselles. Posat cas que morís l’any en curs ordenava que no fos distribuït forment als pobres fins que Salvi Font, habitant de la torre de Miquel Vendrell, ciutadà de Girona, no hagués recollit els seus esplets. Fa llegats pecuniaris a Margarida, donzella, filla de Francesc Caselles, el seu cunyat, i a Isabel, filla de Salvi Font i de la seva esposa Joana, a qui nomena hereva universal.

Datació original:
Actum est hoc in Turri honorabilis domini Michaelis Vendrell civis Gerunde scita in parrochia de Vilablarexio die dominica decima mensis octobris anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo vicesimo nono.

Notari:
Bernat Vives, notari públic per autoritat reial, substitut de l’hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona, de les notes de Bernat A[...], notari per la mateixa autoritat i substitució.

Fons Ajuntament de Girona. Sèrie: Pergamins

Document representat:1 Manuscrit, Pergamí, 365 × 355 mm.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)