Documents

Execució testamentària de Guerau Caselles, prevere de Salt - Pergamins Aj. Girona - (20 maig 1582)

Vist: 1365
Execució testamentària de Guerau Caselles, de Salt . AMG. (20/5/1582)
Execució testamentària de Guerau Caselles, de Salt . AMG. (20/5/1582)

20 de maig de 1582

Execució testamentària del testament del difunt Guerau Caselles, prevere i domer de l’església de Salt, ordenada pels marmessors Pere Caselles, prevere i domer de l’església de Salt, Magí Caselles i Antic Onofre Esteldat, prevere i sagristà de l’església de Salt, Pere Ribot, de Salt, Joan Subirà, notari públic de Girona, i Pere Llorenç. En primer lloc, institueixen una causa pia consistent en la recitació de la Passió segons Sant Joan, el divendres de cada setmana, des del dia de la festa de la Santa Creu del mes de maig a la festa de la Santa Creu del mes de setembre, a celebrar pel rector, sagristà o domer de l’església de Salt amb toc de campana fins a les paraules consumatum est Et inclinato capite tradidit Spiritum. Per l’esmentada feina, rebran 40 sous barcelonesos cada any pels quals el difunt havia assignat 45 lliures dels seus béns amb les quals s’havia de comprar un censal de 45 lliures de preu i 45 sous de pensió que ha d’administrar l’hereu del mas Caselles de Salt, el qual ha de cobrar els 5 sous restants per la seva feina. En segon lloc, ordenen la celebració d’una missa d’aniversari per l’ànima del difunt el dia de la festa de Sant Guerau, que ha de celebrar el beneficiat del benefici de Santa Maria de l’església de Salt. Hi destinen dos censals: un de 25 sous de pensió anual i 25 lliures de propietat que prestava Andreu Salou i que havia estat venut a l’esmentada marmessoria el 1572, i un altre de 42 sous de pensió anual i 42 lliures de preu venut per Joan Puberes, traginer de Girona, el 1562. En tercer lloc, funden una almoina de pa que s’ha de repartir a la porta de l’església de Salt el dia de Sant Guerau. Hi destinen dos censals: un de 150 sous de pensió anual i 150 lliures de preu que Francesc Bas, ciutadà de Girona, i la seva esposa Jerònia havien venut a l’esmentada marmessoria el 1569, i un altre de 20 sous de pensió i 20 lliures de preu venut al testador per Bernat Serra, àlies Vidal, de la parròquia de Santa Llogaia del Terri, i la seva esposa Antiga, el 1562. La Passió s’institueix per voluntat expressa del testador, la fundació de l’aniversari i l’almoina la decideixen els marmessors i, com en el primer cas, n’és administrador l’hereu del mas Caselles.

Datació original:
Actum est hoc Gerunde die vigesima mensis madii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo secundo.

Notari:
Antic Onofre Esteldat, prevere, notari públic de la Bisbal per autoritat apostòlica i del bisbe de Girona.

Fons Ajuntament de Girona. Sèrie: Pergamins

Document representat:Manuscrit, Pergamí, 449 × 450 mm.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)