Documents

Venda de censal atorgada per Narcís Baürt i Francesc Ribes, mercaders, a favor de Jaume Barrera i Bartomeu Bonmatí, obrers de la parròquia de Salt - Pergamins Aj. Girona - (10 maig 1576)

Vist: 1279
Venda de censal i àpoca atorgada per Narcís Baürt. AMG. (10/5/1576)
Venda de censal i àpoca atorgada per Narcís Baürt. AMG. (10/5/1576)

10 de maig de 1576

Venda de censal atorgada per Narcís Baürt i Francesc Ribes, mercaders, i Baudili Caselles, apotecari, tots ells de Girona, a favor de Jaume Barrera, pagès, i Bartomeu Bonmatí, sastre, com a obrers de l’església parroquial de Salt, de dos censals. El primer, de 40 sous de pensió i 40 lliures de preu fou venut per Rafaela, vídua de Pere Carles, botiguer de Girona, i Narcís Carles, apotecari, llur fill, a Narcisa Pi, vídua de Miquel Pi, paraire de Girona (Guilana, notari, 22 de setembre de 1529). El segon, de 73 sous de pensió i 73 lliures de preu, fou venut per Esteve Negre, pagès de Brunyola, i la seva esposa Anna, com a principals, i Rafael Nadal, mercader de Girona, Pere Quintana, pagès de Salitja, senyor útil i propietari del mas Quintana, i Miquel Alomar, també de Salitja, com a fidejussors, a Francesca Solís, vídua de Francesc Solís, mercader de Girona (Renart, notari, 3 de setembre de 1569). El preu de la venda és de 113 lliures.

Segueix àpoca.

Datació original:
Actum est hoc Gerunde die decima mensis maii anno a nativitate Domini millesimo quingenteismo septuagesimo sexto.

Notari:
Andreu Vilaplana, notari públic per autoritat reial, substitut de l’hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.

Fons Ajuntament de Girona. Sèrie: Pergamins

Document representat:2 Manuscrit, Pergamí, 551 × 439 mm.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)