Documents

Venda de censal atorgada per Miquel Tomàs,de Cassà de la Selva, a favor de Miquel Ramonell, de Salt - Pergamins Aj. Girona - (11 octubre 1507)

Vist: 1381
Venda de censal i àpoca atorgada per Miquel Tomàs. AMG. (11/10/1507)
Venda de censal i àpoca atorgada per Miquel Tomàs. AMG. (11/10/1507)

11 de octubre de 1507

Venda de censal atorgada per Miquel Tomàs, de Cassà de la Selva, a favor de Miquel Ramonell, prevere sagristà de l’església de Salt, Pere Ribot i Pere Barrera, de Salt, com a obrers de l’esmentada església i en nom dels aniversaris, d’un censal de 5 sous barcelonesos de pensió anual i 5 lliures de preu. El paguen amb 5 lliures deixades pel difunt Joan Aliu, àlies Llorenç, de Salt, per a la celebració d’un aniversari (Dalmau Humbert, notari, 5 d’octubre de 1502). Bernat Marrocs, de Vilablareix, s’erigeix en fidejussor.

Datació original:
Actum est hoc Gerunde die undecima mensis octobris anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo septimo.

Notari:
Miquel Vila, notari públic per autoritat reial, substitut de l’hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona, de les notes del també difunt Pere Ramon, notari.

Fons Ajuntament de Girona. Sèrie: Pergamins

Document representat:1 Manuscrit, Pergamí, 627 × 316 mm.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)