Documents

Apel·lació de Ramon Simò de Taialà a les ordenacions de Girona sobre el preu de les escrivanies - Pergamins Aj. Girona - (13 desembre 1311)

Vist: 1575
Apel·lació a les ordinacions de Girona pel preu dels escrivans . AMG. (13/12/1311)
Apel·lació a les ordinacions de Girona pel preu dels escrivans . AMG. (13/12/1311)

13 de desembre de 1311

Apel·lació feta per Ramon Simó de Taialà, notari públic de Girona, a les ordinacions i taxacions fetes pels jurats i prohoms de Girona sobre el preu i salari dels escrivans i escrivanies de Girona, d’acord amb les Constitucions Generals de Catalunya. El 13 de desembre de 1311 la presenta a la Cort Reial de la ciutat, en una cèdula de paper llegida pel notari Guillem de Quer, davant de Pere de Prat, jutge ordinari, Pere de Portaigüera, sotsveguer de Girona, i Bernat Estruç, batlle de Girona, i dels testimonis Guillem de Déu i Guillem, el seu fill, jurisperits, i Berenguer de Devesa i Pere Escrivà, de Girona. El 15 de desembre de 1311 la presenta davant de Guillem de Santmartí, draper de Girona, i Ramon de Sala, jurats, en presència de Guillem de Verdera i Ponç Pere, de Girona. El mateix dia, davant de Guerau d’Abadia, jurisperit de Girona, en presència dels testimonis Ramon Dolça, de Palau-sator, Arnau Barrera, de Salt, i Arnau de Terrades. Pere de Portaigüera, en nom del noble Bernat Guillem de Portella, veguer de Girona i Besalú, i Bernat Estruç, amb els testimonis Ramon de Pujals i Arnau Russi, saig de Girona, i amb consell de Pere de Prat, responen que les ordinacions i taxacions foren fetes amb la voluntat del veguer i el batlle i el consens del jutge de Girona d’acord amb les Constitucions Generals de Catalunya promulgades a Montsó i confirmades pel rei Jaume II a les Corts de Barcelona, que es feren tenint en compte les ordinacions i taxacions de Barcelona, i que pretenien corregir els abusos i salaris immoderats dels notaris. No obstant això, per reverència a la dignitat reial per la qual l’esmentat Ramon Simó de Taialà tenia en feu la notaria, li concedeixen un termini peremptori de vint dies perquè pugui comparèixer davant del rei o el Consistori si vol apel·lar i ordenen fer el present document per triplicat i que una de les còpies sigui lliurada a l’esmentat Ramon Simó de manera que li serveixi com a apòstols (13 de gener de 1312).

Datació original:
Die lune quam computatur idus decembris anno Domini millesimo CCC undecimo die vero iovis quam computatur idus ianuarii anno prefixo.

Notari:
Guillem de Quer, notari públic per autoritat reial, substitut de Ramon Simó de Taialà, notari públic de Girona.

Fons Ajuntament de Girona. Sèrie: Pergamins

Document representat:1 Manuscrit, Pergamí, 627 × 316 mm.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)